Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze!

Informujemy, że w dniu 3 marca br. odbyło się spotkanie przewodniczącego ZG NSZZ FSG z komendantem głównym Straży Granicznej w sprawie wprowadzonego od dnia 1 marca br. dodatku granicznego. W Straży Granicznej dodatek graniczny został przywrócony na podstawie opublikowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W trakcie spotkania przewodniczący ZG NSZZ FSG przekazał uwagi strony związkowej i wniósł o rozszerzenie wykazu stanowisk, które uprawniają funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku granicznego. Wynika to z faktu realizacji przez funkcjonariuszy zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Komendant główny SG przekazał, że katalog stanowisk, na których przyznano dodatek graniczny nie jest jeszcze zamknięty i uwagi zgłoszone przez NSZZ FSG zostaną przeanalizowane. Ponadto planowane jest spotkanie kierownictwa Straży Granicznej z udziałem komendantów oddziałów i strony związkowej w sprawie wykazu stanowisk uprawniających do otrzymywania dodatku granicznego.

Warto przypomnieć, że to dzięki staraniom podjętym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej został przywrócony, zlikwidowany w 2014 roku dodatek graniczny i to w wysokości 450 zł brutto.

https://nszzfsg.pl/komunikat-kierownictwa-mswia-oraz-zwiazkow-zawodnych-sluzb-podleglych-resortowi/Biuro

Jednocześnie informujemy, że NSZZ FSG nie brał udziału w tworzeniu wykazu stanowisk funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku granicznego. Ponadto NSZZ FSG do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na wystosowane do KGSG pismo z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zasad przyznawania dodatku granicznego funkcjonariuszom SG.

Chcemy Was zapewnić, że wprowadzenie dodatku granicznego i podwyżek z dniem 1 marca 2023 roku nie kończy działań NSZZ FSG w zakresie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Biuro ZG NSZZ FSG