Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze!

W dniu 17 marca br. przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG uczestniczył w spotkaniu komendanta głównego Straży Granicznej z komendantami oddziałów w sprawie zasad przyznawania dodatku granicznego.

Podczas spotkania dokonano omówienia propozycji strony związkowej oraz zgłoszonych wątpliwości w kwestii interpretacji oraz stosowania przepisów rozporządzenia.

Uwagi strony związkowej dotyczyły rozszerzenie wykazu stanowisk, które uprawniają funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku granicznego oraz zmiany zasad przyznawania rekompensaty z tytułu czasowego wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. NSZZ FSG proponuje wprowadzenie godzinowego system rozliczania, a nie proporcjonalnego do liczby dni wykonywania tych zadań.

Komendant główny SG przekazał, że prace nad dodatkiem granicznym nie zostały jeszcze zakończone i nadal trwają. W związku z tym komendanci oddziałów zostali zobowiązani do dokonania analizy i przedstawienia stanowiska w zakresie zasadności przyznania dodatku granicznego funkcjonariuszom z poszczególnych oddziałów, którym na dzień dzisiejszy nie został on przyznany w terminie do dnia 21 marca br.

Ponadto komendant główny Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego ZG NSZZ FSG, wyraził zgodę na odbycie spotkań komendantów oddziałów z przewodniczącymi zarządów oddziałowych, podczas których zostaną omówione kwestie związane z dodatkiem granicznym. Spotkania mają się odbyć przed przedstawieniem stanowisk z oddziałów.

Kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie, z udziałem przewodniczącego ZG NSZZ FSG planowane jest w ostatnim tygodniu marca br.

Jednocześnie przypominamy, że to dzięki staraniom podjętym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej został przywrócony, zlikwidowany w 2014 roku dodatek graniczny i to w wysokości 450 zł brutto. W Straży Granicznej dodatek graniczny wprowadzono na podstawie opublikowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli: komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG płk SG Joanna Kostecka, dyrektor Zarządu Granicznego KGSG płk SG Andrzej Fijałkowski, komendanci oddziałów i przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG mjr SG Marcin Kolasa.

https://nszzfsg.pl/informacja-w-sprawie-dodatku-granicznego/

https://nszzfsg.pl/komunikat-kierownictwa-mswia-oraz-zwiazkow-zawodnych-sluzb-podleglych-resortowi

Biuro ZG NSZZ FSG