W dniu 29 czerwca 2023r., zgodnie z zapowiedziami do ministra Kamińskiego zostały skierowane dwa pisma, które są konsekwencją podjętych przez Zarząd Główny NSZZ FSG działań.

W pierwszym piśmie, ZG NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do zmiany przepisów ustawy o Straży Granicznej dotyczących uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (rozdział 13 Ustawy o Straży Granicznej) i zastosowania analogicznych przepisów dotyczących wysokości uposażenia zasadniczego – jak w innych służbach podległych MSWiA.

Obecnie w Straży Granicznej pod pojęciem uposażenia zasadniczego kryje się wyłącznie iloczyn mnożników przypisanych do stanowisk i kwoty bazowej, co powoduje, że Straż Graniczna jest jedyną służbą, w której dodatek z tytułu wysługi lat jest odrębnym dodatkiem. Natomiast w pozostałych służbach podległych MSWiA następuje wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat, a w przypadku Służby Ochrony Państwa dodatkowo również wzrasta o uposażenie według stopnia.

Od dnia 1 marca 2023 roku zostało wprowadzone świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, które zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby. Nowo wprowadzone świadczenie jest wprost relacjonowane do uposażenia zasadniczego, tym samym z uwagi na definicję uposażenia zasadniczego, w przypadku Straży Granicznej (odmiennie niż w innych służbach) dodatek z tytułu wysługi lat nie wchodzi do podstawy naliczenia świadczenia za długoletnią służbę, co przekłada się na niżą wysokość przedmiotowego świadczenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ponadto, świadczenie za długoletnią służbę po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej wliczane jest do podstawy wyliczenia emerytury, co w dalszej kolejności przekłada się na niższe emerytury funkcjonariuszy Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji.

W związku z tym funkcjonariusze Straży Granicznej pozostają w niekorzystnej sytuacji wobec pozostałych służb podległych MSWiA i to w momencie, kiedy realizacja zadań w ochronie granicy państwowej, przebiega w trudnych warunkach wynikającej z presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, rekordowego wzrostu odpraw granicznych, ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz niełatwej sytuacji kadrowej, spowodowanej rekordową ilością odejść ze służby w 2023 roku.

Natomiast w drugim piśmie ZG NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem o uchylenie przepisów Ustawy o Straży Granicznej (dalej: ustawa SG) tj: [1] art. 37e ust. 1 pkt 3 (zakaz mianowania na wyższe stanowisko); [2] art. 91 ust. 1b pkt 1 (zakaz udzielania wyróżnień); [3] art. 117 d ust. 6 pkt 2 (zakaz przyznania świadczenia motywacyjnego), ponieważ wymienione przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej są krzywdzące dla funkcjonariuszy, albowiem powodują de facto sankcje wobec funkcjonariuszy, którym wina nie została udowodniona, co stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą domniemania niewinności.

Jednocześnie informujemy, że ZG NSZZ FSG prowadzi działania mające na celu dalszy wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także wprowadzenie dodatku reprezentacyjnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach etatowych
w Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym) oraz Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz zmiany przepisów dotyczących urlopu dodatkowego dla funkcjonariuszy orkiestry.

Biuro ZG NSZZ FSG